WURlogo

Nederlands

Wedstrijdvoorwaarden 100 years WUR sweater design challenge

In 2018 vieren we het 100-jarig bestaan van Wageningen University & Research. Voor ons jubileumjaar willen we een 100 years WUR hooded sweater laten ontwerpen.

Voor het ontwerp van de sweater willen we graag dat één of meerdere van de vier tijdelijke 100 years logo’s worden gebruikt. Je mag zelf bepalen hoe de jubileum logo(’s) worden weergegeven, mits het Wageningen University & Research logo ergens op de sweater terugkomt. Aan het gebruik van het WUR-logo zijn richtlijnen verbonden: het logo wordt als geheel afgebeeld (huisje en tekst samen) en op een gekleurde achtergrond gebruik je een wit of zwart WUR-logo. De sweater moet vooral mooi zijn, fashionable en draagbaar voor mannen en vrouwen. Een item dat je graag in je kast wilt hebben!

Voor de productie van de sweater wordt gebruik gemaakt van 100% biologisch en fair trade katoen. De truien worden bij de verkoop verpakt in een papieren zak van gerecycled karton.

Een overzicht van de richtlijnen voor het ontwerp:

  • Product: hooded sweater voor dames en heren (het damesmodel wordt iets getailleerder uitgevoerd)
  • Model: het huidige model sweater wordt aangehouden voor het ontwerp. Zie hiervoor het De sweater heeft een elastische rib aan de zijkant, is buitenom gestikt en heeft een rib op de kangaroo pocket. Dit is aan te passen, afhankelijk van het ontwerp waar je als designer mee komt.
  • Kleur sweater: de kleur mag zelf worden bepaald (op basis van een PMS kleur)
  • Beschikbare maten zullen S t/m XL worden, zowel voor de dames als de heren.
  • Gebruik logo: één of meerdere 100 years logo’s mogen gebruikt worden. Je kunt hier je creativiteit in kwijt, mits ergens het Wageningen University & Research logo terug komt. Richtlijn voor het WUR-logo: dit moet als geheel worden afgebeeld (huisje en tekst samen). Op een gekleurde achtergrond gebruikt je het witte of zwarte WUR-logo. De logo’s zijn beschikbaar via de Brand Portal via deze link.

Het ontwerp moet uiterlijk 29 mei 2017 digitaal worden aangeleverd bij Dieuwertje de Wagenaar, manager Circular Fasion Event 2017.

Ter inspiratie verwijzen we je ook naar de website voor meer informatie over 100 years WUR en het thema Wageningen Wisdom & Wonder.

Wageningen University en Stichting Wageningen Research zijn en blijven eigenaar van de rechten op de logo’s en merken die in het kader van deze wedstrijd door Wageningen University & Reserach via de Brand Portal ter beschikking gesteld worden aan de deelnemers. De deelnemers mogen die logo’s en merken uitsluitend ten behoeve van deelname aan deze wedstrijd gebruiken.

De door de jury geselecteerde winnende deelnemer van de wedstrijd verplicht zich hierbij om alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en modelrechten, die zullen rusten op het winnende ontwerp, alsook het recht daarop intellectuele eigendomsrechten aan te vragen, over te dragen aan Wageningen University en Stichting Wageningen Research. Voor zover die rechten niet reeds door deelname aan de wedstrijd overgaan, zal de deelnemer op eerste verzoek alle medewerking verlenen om een overdracht van deze rechten aan Wageningen University en Stichting Wageningen Research te bewerkstelligen, zonder dat daartegenover aanvullende (financiële) voorwaarden worden gesteld. De winnende deelnemer doet reeds hierbij voor zover wettelijk toegestaan afstand van alle persoonlijkheidsrechten die hij/zij kan uitoefenen op het winnende ontwerp.

De deelnemer staat ervoor in dat het ontwerp zijn eigen ontwerp is.

Klik hier voor de officiële logo´s van Wageningen University & Research

English

Wedstrijdvoorwaarden 100 years WUR sweater design challenge

In 2018 we celebrate the 100 years anniversary of Wageningen University & Research. For this anniversary we would like to have a special design of the 100 years WUR hooded sweater.

For the design of the sweater we would like you to use one or more of the four temporary 100 years WUR logo’s (circles). You are free to use the temporary logo’s in any way you like,  providing that the Wageningen University & Research logo will be visible somewhere on the sweater. Please be aware of the guidelines for using the Wageningen University & Research logo: the logo must always be used in total (image and text together). On a coloured background you are allowed to use the black or white WUR-logo.
The sweater must be fashionable, beautiful and suitable for men and women. Most of all, it has to be an item that you would love to add to your wardrobe.

The sweater will be made of 100% biological and fair trade cotton. The sweaters will be sealed in a paper bag made by recycled cardboard.

Please find below the guidelines for the design:

  • Product: hooded sweater for ladies and gentlemen (the ladies model will be more fitted)
  • Model of the sweater: the current model of the sweater will be used. Please take a look at the digital sample. The sweater has an elastic ribbon on the side, is stitched on the outside and has a ribbon on the kangaroo pocket. This can all be adjusted, depending on the design you will make.
  • Colour of the sweater: you can choose any colour you like (based on PMS colours)
  • Available sizes: S, M, L and XL (for men and women);
  • Using the logo’s: one or more of the temporary logo’s can be used in any way you like. The Wageningen University and Research logo must be visible somewhere on the sweater. Guidelines for the WUR-logo: it has to be used in total (image ánd text). On a coloured background you can use the black or white WUR-logo. All the logo’s will be available in the Brand Portal.

Your design can be sent to Dieuwertje de Wagenaar, manager Circular Fashion Event before 29 May 2017.

For inspiration and more information about 100 years WUR please check the website.

Wageningen University and Stichting Wageningen Research are and will continue to own the rights to the logos and trademarks made available to the participants by Wageningen University & Reserach through the Brand Portal. Participants may use those logos and brands solely for participation in this contest.
The winning contestant selected by the jury hereby undertakes to transfer all intellectual property rights, such as copyrights and model rights, to the winning design, as well as the right to apply for intellectual property rights to Wageningen University and Wageningen Foundation Research. To the extent that those rights do not already take part in the contest, the participant will, at the first request, give all the co-operation to effect a transfer of these rights to Wageningen University and the Wageningen Research Foundation without additional financial conditions being imposed. The winning participant already applies as far as legally permitted waiver of all personality rights that he / she may execute on the winning design.
The participant ensures that the design is his own design.

Click here to get access to the official logos of Wageningen University & Research